Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

افتخار آفرینی در مسابقات قرآن و عترت و نماز در سطح منطقه97-96

بار دیگر با کسب مقام در سطح منطقه در مسابقات قرآن و عترت و نماز دانش آموزانمان افتخار آفریدند.

چاپ ایمیل