کسب رتبه های برتر در منطقه در مسابقات فرهنگی هنری

 

کسب ربته های اول ، دوم و سوم منطقه را در مسابقات هشتگانه (فرهنگی هنری) به دانش آموزان و اولیاء محترمشان تبریک عرض می نماییم.