کادر اجرایی

کادر اجرایی

 

 
سمت نام خانوادگی مدرک تحصیلی   روز های کاری
مدیر حدادی فوق لیسانس     همه روزه

معاونت آموزشی
پرورشی
فناوری

فیروزی

فراهانی

نادری

عابدی

 

لیسانس

لیسانس

فوق لیسانس

لیسانس

 

همه روزه

 

امور اجرایی

مسستعلی

محمودی

دیپلم

لیسانس

 

همه روزه

مشاور