با هر دستی در زندگی ببخشید با همان دست هم خواهید گرفت

چنانچه مثبت باشید بازتاب زندگی مثبت

و جنانجه منفی باشید بازتاب زندگی نیز منفی خواهد بود