نشست دختران دهه هشتاد در وزارتخانه( تیرماه 97)

شرکت دانش آموزان دبیرستان در اولین نشست دختران دهه هشتاد

در اولین نشست دختران دهه هشتاد در وزارتخانه خانمها قادری و شاه بابایی بعنوان دانش آموزان منتخب منطقه 13 معرفی شدند این موضوع افتخاری دیگر از خانواده دبیرستان هفتم تیر می باشد

گزارش تصویری