بازدید ریاست محترم منطقه13  جناب آقای حسینی  از پروژه مهر دبیرستان هفت تیر

بازدید جناب آقای حسینی ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه 13 از پروژه مهر دبیرستان هفت تیر در تاریخ 97/06/10

گزارش تصویری