برگزاری آزمون جامع پایه دوازدهم

با توجه به اتمام اردوی مطالعاتی شهریور ماه دبیرستان ضمن آماده سازی

حوزه نسبت به برگزاری آزمون جامع پایه دوازدهم در تاریخ 97/06/22 اقدام نمود

گزارش تصویری