برگزاری جلسه اولیا و مربیان

حضور گرم و صمیمانه و حداکثری اولیای محترم در روز جلسه و رای گیری انجمن سال جدید

ضمن تشکر از اولیای فهیم و گرامی به دلیل حضور گرم و پر شورشان در اولین گردهمایی بین اولیا و مدرسه و نیز شرکت فعال در انتخابات انجمن ، به کلیه عزیزانی که بعنوان اعضای انجمن در این انتخابات پذیرفته شده اند تبریک میگوییم

مدیریت دبیرستان هفت تیر