برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور منتخبین اولیا

گزارش تصویری