برگزاری صبحانه سلامت

اجرای طرح صبحانه سلامت در دبیرستان با هدف یشروع یک روز پر از انرژی برای دانش آموزان با صرف صبحانه کامل

گزارش تصویری