اجرای طرح پیشگیری از معلولیت

اجرای طرح پیشگیری از معلولیت و آگاه سازی دختران از ژنتیک با همکاری و حضور کارشناسان بهزیستی

گزارش تصویری