برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان انجام گردید

گزارش تصویری