برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

المپیاد درون مدرسه ای در تاریخ نهم آبان ماه در دبیرستان برگزار گردید