برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده

برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده با حضور آقای دکتر عزیزی و استقبال پر شور اولیای گرامی

گزارش تصویری