برگزاری جلسه مدیران منطقه 13  در تاریخ  97/08/30

برگزاری جلسه مدیران منطقه 13 با حضور ریاست منطقه وسخنرانی ایشان

گزارش تصویری