برگزاری مجمع دبیران گروههای درسی

مجمع دبیران گروه ریاضی در تاریخ 97/09/12 برگزار شد

گزارش تصویری