اردوی راهیان نور

با توجه به برگزاری اردوی راهیان نور جلسه توجیهی و بدرقه دانش آموزان در دبیرستان انجام شد

گزارش تصویری