کسب مقام جهانی

کسب مقام اول جهان توسط مریم اشرفی دانش آموز دبیرستان هفت تیردر مسابفات او اسپرت 2018 تهران

گزارش تصویری