برگزاری جلسه آموزش خانواده

برگزاری جلسه آموزش خانواده و حضور پر شور اولیای محترم

گزارش تصویری