افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان هفت تیر

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان هفت تیر در سطح منطقه

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان هفت تیر در سطح منطقه

گزارش تصویری