گزارش تصویری اردوی مطالعاتی دانش آموزان نوروز98

گزارش تصویری اردوی مطالعاتی دانش آموزان نوروز98 و بازدید رییس محترم منطقه 13 از دبیرستان

گزارش تصویری اردوی مطالعاتی دانش آموزان نوروز98 و بازدید رییس محترم منطقه 13 از دبیرستان