کسب مقام در مسابقات فرهنگی

کسب مقام دوم در رشته فیلم کوتاه در سطح استان توسط دانش آموز ساناز نجفی

گزارش تصویری