برگزاری امتحانات نهایی در دبیرستان

همچون سالهای گذشته دبیرستان حوزه امتحانات نهایی در منطقه می باشد و در نهایت نظم این امتحانات در حال برگزاری می باشد

گزارش تصویری