جلسه اولیا و دانش آموزان پایه یازدهم

جلسه توجیهی اولیا و دانش آموزان پایه یازدهم در ارتباط با آینده درسی دانش آموزان

گزارش تصویری