افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان در جشنواره نوجوان سالم

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان در جشنواره نوجوان سالم

گزارش تصویری