برگزاری جلسه اولیا و مربیان

همانند سالهای گذشته جلسه عمومی اولی و مربیان برگزار گردید