تقدیر از اعضای انجمن سال گذشته

در حاشیه برگزاری جلسه اولیا و مربیان توسط مدیریت دبیرستان از اعضای انجمن سال گذشته تقدیر و تشکر گردید

گزارش تصویری